CZYM jest WOLONTARIAT?

Wolontariat - to ogólnie i powszechnie znana forma niesienia pomocy, która jest  dobrowolna i bezpłatna oraz świadoma na rzecz innych osób lub organizacji.

Wolontariat – sam w sobie zakłada bezinteresowność oraz działania nieodpłatne. To niewątpliwie poświęcony czas, zaangażowanie jak i dyspozycyjność na różnych szczeblach ludzkich sytuacji.

Wolontariat – zasadniczo budowany jest na ludzkiej motywacji. Wydaje się iż bez Motywacji, nie jesteśmy w stanie podjąć takiej formy pomocy. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno sam wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome jego motywacji. A motywacje bywają bardzo różne, są to m.in. chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; chęć bycia potrzebnym; chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało; chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych; bywa tak że motywacją są pobudki religijne – tu bardzo mocno w grę wchodzi charytatywność.


KIM jest WOLONTARIUSZ?

Wolontariusz - to po prostu osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Wolontariuszem - jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wolontariusz – to niewątpliwie osoba, która nie pobiera żadnego wynagrodzenia za wykonaną pracę, to osoba, która jest w swoich działaniach bezinteresowna.


Jakie są korzyści z wolontariatu?

Najbardziej cennymi ale i też najczęstszymi korzyściami są niewątpliwie: satysfakcja, urealnienie swoich motywacji, poczucie sensu, poczucie bycia potrzebnym, otrzymywane uznanie ze strony obdarowanych. Bardzo często też zyskuje się nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności. Bywa i tak że korzyścią jest bardzo „wymierny” czynnik jakim jest zaświadczenie, które pomaga choćby w uzyskaniu lepszej pracy.